Cookie- en Privacy verklaring

Stichting EWF-Lab, gevestigd aan de Van Bleyswijckstraat 2, 2613 RS te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting EWF-Lab
Van Bleyswijckstraat 2
2613 RS Delft
info@ewflab.nl
tel.: 06 22 419 606

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting EWF-Lab verwerkt uw persoonsgegevens doordat u samenwerking met onze stichting aangaat en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting EWF-Lab verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ewflab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting EWF-Lab verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het in behandeling nemen van uw inschrijving voor de EWF Ben Bronsema prijs
– U te kunnen bellen of e-mailen i.r.t. onderzoek en ontwikkeling op het vakgebied
– Om post naar u te kunnen versturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting EWF-Lab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

Gedurende periode dat er wederzijds contact is

Administratieve redenen

Adres

Gedurende periode dat er wederzijds contact is

Administratieve redenen

Email adres

Gedurende periode dat er wederzijds contact is

Administratieve redenen

Telefoonnummer

Gedurende periode dat er wederzijds contact is

Administratieve redenen

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting EWF-Lab verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen gezamenlijke activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting EWF-Lab gebruikt alleen functionele cookies, voor de juiste werking van de website. Wij maken geen gebruik van tracking-cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting EWF-Lab en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ewflab.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting EWF-Lab wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting EWF-Lab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ewflab.nl.